Differenze tra le versioni di "Rumeno/Grammatica di base"

Jump to navigation Jump to search
 
==Conjuncţia / La congiunzione==
{| class="wikitable"
|-
====! Congiunzioni coordinanti====
|-
| copulative || şi (''e''), nici (''né'')
|-
| disgiuntive || sau (''o''), ori (''oppure'')
|-
| avversative || dar (''ma''), însă (''però'')
|-
**| conclusive || deci (''dunque''), prin urmare (''quindi'')
|}
 
{| class="wikitable"
====Congiunzioni coordinanti====
|-
 
====! Congiunzioni subordinanti====
* copulative
|-
** şi (''e'')
| di luogo || unde (''dove''), de unde (''da dove''), până unde (''fin dove'')
** nici (''né'')
|-
* disgiuntive
| temporali || când (''quando''), îndată ce (''appena''), până ce (''fin quando'')
** sau (''o'')
|-
** ori (''oppure'')
| modali || cum (''come''), ca (''come''), ca şi cum (''come se'')
* avversative
|-
** dar (''ma'')
| causali || fiindcă (''siccome''), pentru că (''perché''), căci (''poiché'')
** însă (''però'')
|-
* conclusive
**| finali || ca să (''affinché''), pentru ca să (''perché'')
** deci (''dunque'')
|-
** prin urmare (''quindi'')
**| condizionali || dacă (''se''), cu condiția (''a condizione che'')
 
|-
====Congiunzioni subordinanti====
**| concessive || deşi (''sebbene''), cu toate că (''benché'')
 
|}
* di luogo
** unde (''dove'')
** de unde (''da dove'')
** până unde (''fin dove'')
* temporali
** când (''quando'')
** îndată ce (''appena'')
** până ce (''fin quando'')
* modali
** cum (''come'')
** ca (''come'')
** ca şi cum (''come se'')
* causali
** fiindcă (''siccome'')
** pentru că (''perché'')
** căci (''poiché'')
* finali
** ca să (''affinché'')
** pentru ca să (''perché'')
* condizionali
** dacă (''se'')
** cu condiția (''a condizione che'')
* concessive
** deşi (''sebbene'')
** cu toate că (''benché'')
 
 
 
 
 
[[Categoria:Rumeno|Grammatica di base]]
 
{{Avanzamento|75%|22 giugno 2009}}
161

contributi

Menu di navigazione