Svedese/Verbi forti e irregolari

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
Indice del libro

La seguente tabella contiene la coniugazione dei verbi forti e irregolari in lingua svedese.

Infinitiv Presens Imperfekt / Preteritum Supinum Imperativum Italiano
be ber bad bett be! chiedere, implorare
binda binder band bundit bind! legare
bita biter bet bitit bit! mordere
bjuda bjuder bjöd bjudit bjud! offrire
bli/bliva blir/bliver blev blivit bli!/bliv! diventare
brinna brinner brann brunnit brinn! bruciare
brista brister brast brustit brist! scoppiare
bryta bryter bröt brutit bryt! rompere
bära bär bar burit bär! portare
dimpa dimper damp dumpit dimp! cadere
dra drar drog dragit dra! trascinare
dricka dricker drack druckit drick! bere
driva driver drev drivit driv! guidare
duga duger dög dugt dug! essere adeguato
dyka dyker dök/dykte dykt dyk! immergersi
dör dog dött dö! morire
falla faller föll fallit fall! cadere
fara far for farit far! trasferire, viaggiare
finna finner fann funnit finn! trovare
finnas finns fanns funnits trovarsi
flyga flyger flög flugit flyg! volare
flyta flyter flöt flutit flyt! galleggiare
frysa fryser frös frusit frys! congelare
får fick fått få! ottenere
försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn! scomparire
ge/giva ger/giver gav gett/givit ge! dare
gjuta gjuter göt gjutit gjut! versare
glida glider gled glidit glid! librare
gnida gnider gned gnidit gnid! raschiare
gripa griper grep gripit grip! stringere
gråta gråter grät gråtit gråt! piangere
går gick gått gå! andare
göra gör gjorde gjort gör! fare
ha har hade haft ha! avere
heta heter hette hetat het! essere chiamato
hinna hinner hann hunnit hinn! fare in tempo
hugga hugger högg huggit hugg! tagliare
hålla håller höll hållit håll! impugnare, tenere
kliva kliver klev klivit kliv! salire
knipa kniper knep knipit knip! pizzicare
knyta knyter knöt knutit knyt! annodare
komma kommer kom kommit kom! venire
krypa kryper kröp krupit kryp! strisciare
kunna kan kunde kunnat sapere, potere
le ler log lett le! sorridere
lida lider led lidit lid! soffrire
ligga ligger låg legat ligg! giacere
ljuga ljuger ljög ljugit ljug! mentire
lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd! obbedire
låta låter lät låtit låt! lasciare
måsta måste måste måst dovere
niga niger neg nigit nig! inchinarsi
njuta njuter njöt njutit njut! godere di
nypa nyper nöp nypt nyp! pizzicare
nysa nyser nös/nyste nysit/nyst nys! starnutire
pipa piper pep pipit pip! squittire
rida rider red ridit rid! cavalcare
rinna rinner rann runnit rinn! correre, scorrere
riva river rev rivit riv! graffiare
ryka ryker rykte/rök rykt ryk! fumare
rysa ryser ryste/rös ryst rys! rabbrividire
ryta ryter röt rutit ryt! ruggire
se ser såg sett se! vedere
simma simmer/simmar sam/simmade summit/simmat sim!/simma! nuotare
sitta sitter satt suttit sitt! sedere
sjunga sjunger sjöng sjungit sjung! cantare
sjuda sjuder sjöd sjudit sjud! bollire
sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk! affondare
skina skiner sken skinit skin! splendere
skjuta skjuter sköt skjutit skjut! sparare
skola ska skulle skolat volere
skrida skrider skred skridit skrid! procedere
skrika skriker skrek skrikit skrik! urlare
skriva skriver skrev skrivit skriv! scrivere
skryta skryter skröt skrutit skryt! vantarsi
skära skär skar skurit skär! tagliare
slippa slipper slapp sluppit slipp! evitare
slita sliter slet slitit slit! strappare
sluta sluter slöt slutit slut! terminare
slå slår slog slagit slå! colpire
slåss slåss slogs slagits slåss! combattere
smyga smyger smög smugit smyg! sgattaiolare
smälla smäller smällde/small smällt smäll! sbattere
smälta smälter smälte/smalt smält smält! fondere
snyta snyter snöt snutit snyt! soffiarsi il naso
sova sover sov sovit sov! dormire
spinna spinner spann spunnit spinn! ruotare
spricka spricker sprack spruckit sprick! spaccare
sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid! espandere
springa springer sprang sprungit spring! correre
spritta spritter spratt spruttit spritt! fremere
sticka sticker stack stuckit stick! pungere
stiga stiger steg stigit stig! sorgere
stinka stinker stank stunkit stink! puzzare
stjäla stjäl stal stulit stjäl! rubare
strida strider stred stridit strid! combattere
stryka stryker strök strukit stryk! strofinare
stå står stod stått stå! stare in piedi
suga suger sög sugit sug! succhiare
supa super söp supit sup! bere alcolici
svida svider sved svidit svid! bruciare
svika sviker svek svikit svik! cadere
svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält! patire la fame
svära svär svor svurit svär! maledire
säga säger sa/sade sagt säg! dire
ta tar tog tagit ta! prendere
tiga tiger teg tigit tig! tacere
tjuta tjuter tjöt tjutit tjut! urlare
tvinga tvinger/tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tving!/tvinga! forzare
vara är var varit var! essere
veta vet visste vetat sapere
vika viker vek/vikte vikit/vikt vik! piegare, rendere, prenotare
vilja vill ville velat volere
vinna vinner vann vunnit vinn! vincere
vrida vrider vred vridit vrid! girare
vänja vänjer vande/vänjde vant/vänjt vänj! adattarsi
växa växer växte växt/vuxit väx! crescere
äta äter åt ätit ät! mangiare